Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja výpočtovej techniky medzi firmou Vlastimil Šoltis – VM COMP pro a jej obchodnými partnermi prostredníctvom webovej stránky www.eshop.vmcomp.sk (ďalej len “Webová stránka“). Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí.

 1. Definícia pojmov

VOP – sa riadia právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom. Ustanovenia VOP platia v prípade, ak Zmluva o obchodných vzťahoch neupravuje situáciu v existujúcom zmluvnom vzťahu, prípadne také ustanovenie chýba alebo zmluvné strany nepredpokladali existenciu takej situácie. VOP sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o obchodných vzťahoch. VOP sú zverejnené na Webovej stránke Dodávateľa a v sídle Dodávateľa, resp. v jeho prevádzkarni.

Odberateľ – fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s oprávnením na činnosť “nákup a predaj výpočtovej techniky”.

Odberateľské ceny – aktuálne ceny pre Odberateľa. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na Webovej stránke. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa, okrem prípadu, ak iné ustanovenie Zmluvy a VOP neustanovuje inak.

Úhrada – dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Dodávateľa.

Splatnosť  vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od vystavenia. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť na základe žiadosti Odberateľa, resp. dohodou zmluvných strán. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Odberateľa. V prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, Dodávateľ si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 7 kalendárnych dní.

Úroky z omeškania – v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania Odberateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Štandardná forma objednávky – e-mailom na adresu info@vmcomp.sk , poštou na adresu Smreková 4, 080 01 Prešov, a telefonicky.

Faktúra – daňový doklad,  –  na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt. Štandardne sa faktúra odosiela Odberateľovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky Odberateľa je možné faktúru odoslať poštou aj na inú ním uvedenú adresu.

Zoznam sériových čísel – Dodávateľ vystaví zoznam sériových čísel, ak daný tovar má registrované sériové číslo. Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Dobropis – vystavuje sa Odberateľovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany Odberateľa alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

 1. Cena tovaru

Cena tovaru zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na Webovej stránke Dodávateľa.

 1. Platobné podmienky

Platba vopred – platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry.  Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším odberateľom.

Úhrada dobropisu – v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dobierka – zásielka tovaru doručená prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb na miesto určené Odberateľom. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu pri prevzatí tovaru.

 1. Doprava

Osobný odber  ZDARMA. Dovoz tovaru k Odberateľovi je na dohode s Dodávateľom.

 1. Záruka a servis

Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v záručnom liste (na faktúre), t.j. v dĺžke trvania akú poskytuje výrobca tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo vyššou mocou.

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar, expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Reklamačné podmienky

1. Úvodné podmienky

a) Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom a dopĺňajú  Všeobecné obchodné podmienky (VOP), a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

b)  Vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Dodávateľ a Odberateľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Obchodného zákonníka.

c)  Odberateľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa.

d) Dodávateľ si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné od 3 dňa po ich zverejnení na webovej stránke www.eshop.vmcomp.sk.

2. Prevzatie tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

a) Odberateľ je povinný riadne a včas dodaný tovar skontrolovať, čo najskôr po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare (t.j. bezodkladne po prevzatí tovaru). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa v prípade, kedy je Dodávateľ podľa zmluvy povinný odoslať tovar, po jeho odovzdaní dopravcovi na zmluvou určenom mieste a ak uvedená povinnosť Dodávateľa zo zmluvy nevyplýva, po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

b) Odberateľ je povinný prehliadnuť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dostal do jeho dispozície. Pokiaľ Odberateľ zistí, že dodaný tovar bol mechanicky poškodený po prevzatí prepravcom, a to aj dodatočne, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a požiadať o vyhotovenie zápisu o spôsobení škody. Zároveň je povinný upovedomiť Dodávateľa o tom, že upovedomil prepravcu o vzniku škody. Následne je povinný kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode vyriešená. Bez uvedeného písomného dokladu (zápisnica o spôsobení škody) nie je možné uznanie mechanického poškodenia zo strany Dodávateľa.

c) V prípade, že Odberateľ tovar neprehliadne alebo nezabezpečí riadne a včas jeho prehliadku v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku musí Odberateľ vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

a) Vyššie uvedené pravidlá pre reklamáciu platia zhodne ako pre reklamáciu vád dodaného tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád tovaru, za ktorého akosť predávajúci prevzal záruku. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.

b) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré Dodávateľ zodpovedá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, musí Odberateľ uplatniť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť prevzal Dodávateľ záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba pri osobnom odbere začína plynúť dňom prevzatia tovaru Odberateľom a v prípade odoslania tovaru v deň prevzatia tovaru od určeného dopravcu na mieste určenia.

c) Odberateľ je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie reklamácie, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie

1,) Odberateľ predloží Dodávateľovi v reklamačnom mieste (iba pri osobnej reklamácii), ktorým je aj reklamačné oddelenie v sídle Dodávateľa na adrese Smrekova 4, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom webovej stránky Dodávateľa (www.vmcomp.sk), doklady o kúpe tovaru vystavené Dodávateľom– faktúra.

2,) V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je Odberateľ oprávnený kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa.

3,) V prípade, ak má výrobca na území Slovenskej republiky autorizované servisné stredisko, je Odberateľ povinný uplatniť nároky z vád tovaru prostredníctvom reklamácie priamo v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je uvedený na Webovej stránke Dodávateľa. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie, doprava, pošta,…) do miesta vybavenia reklamácie znáša Odberateľ.

4,) V prípade podmienečnej reklamácie závisí doba vybavenia od Dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Odberateľ a tovar bude Odberateľovi vrátený až po uhradení vynaložených nákladov.

5,) V prípade oprávnenej reklamácie znáša Dodávateľ všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť Odberateľovi.

6,) Balíky určené pre reklamačné oddelenie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ ODDELENIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné,…), ak je v balíku viacero položiek, je nutné prikladať súpis reklamovaného tovaru. Reklamačné balíky zaslané na náklady príjemcu nebudú autorizovaným servisným strediskom ani Dodávateľom akceptované.

7,) Uplatnením reklamácie v sídle Dodávateľa, v prípade, že Odberateľ vedel a mal reklamovať priamo v autorizovanom servisnom stredisku, vzniká nárok Dodávateľa na úhradu nákladov spojených s prepravou reklamovaného tovaru do autorizovaného servisného strediska, z dôvodu, že Dodávateľ Odberateľa v reklamačnom poriadku na také konanie upozornil.

8,) Odberateľ je povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.

9,) Odberateľ je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru a čísel vyznačených na záručnom liste a pokiaľ zistí rozdiel, kontaktuje písomne do troch pracovných dní od prevzatia tovaru Dodávateľa. Zamestnanci Dodávateľa zabezpečia odstránenie vzniknutého rozdielu a zaslanie nového záručného listu na náklady Odberateľa. Reklamácia sa považuje za neoprávnenú v prípade, ak Odberateľ neoznámil uvedené skutočnosti, bez nároku na uplatnenie vád z tovaru.

10,) Súčasťou reklamovaného tovaru pri odovzdaní na vybavenie reklamácie musí byť záručný list alebo doklad o kúpe tovaru.

11,) Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek Dodávateľa nebude tovar na uplatnenie práv z reklamovaného tovaru prijatý a bude odoslaný na náklady Odberateľa späť na adresu uvedenú na obale tovaru.

12,) Odberateľ môže tovar reklamovať osobne, po telefonickom dohovore, ale e-mailom,  v sídle Dodávateľa, ak iné ustanovenie tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak. Oznámenie o zistených vadách je Odberateľ povinný odovzdať písomne v lehotách určených podľa tohto Reklamačného poriadku. V písomnom oznámení je Odberateľ povinný uviesť zistené vady, tzn. musí uviesť skutočnosti ako sa zistená vada prejavuje. V písomnom oznámení o vadách tovaru je Odberateľ povinný označiť nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje. V prípade, ak Odberateľ reklamuje vadu tovaru v autorizovanom servisnom stredisku, je povinný bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní informovať Dodávateľa, o uplatnení reklamácie, a to buď písomne alebo prostredníctvom e-mailu adresovanému zamestnancovi reklamačného oddelenia Dodávateľa. Aj v takom prípade je Odberateľ oznámiť Dodávateľovi zistenú vadu a nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje.

13,) Odberateľ pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár zverejnený na stránke Dodávateľa, prípadne zašle mailom žiadosť s uvedením informácií o vadnom produkte, číslo faktúry, kód produktu, sériové číslo a popis závady. Akceptovaný bude iba riadne a včas vyplnený reklamačný formulár.

14,) Odberateľ je oprávnený preveriť stav svojej reklamácie priamo na info@vmcomp.sk.

15,) V prípade, že si Odberateľ neprevezme reklamovaný tovar (oprávnená a neoprávnená reklamácia) do 90 dní odo dňa jej vybavenia, je Dodávateľ oprávnený účtovať skladné za tovar vo výške 2,00 EUR za každý aj začatý deň uskladnenia.

5. Záručná doba

a) Dodávateľ poskytne na vybrané druhy tovarov záruku za akosť, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodaný tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru, ak niektoré ustanovenie Zmluvy o obchodných vzťahoch, VOP alebo tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak.

b) Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru a škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

c) Dodávateľ poskytne záručnú dobu na tovar v dĺžke trvania, ktorá je uvedená v záručnom liste a ktorá vychádza zo záručnej lehoty poskytovanej výrobcom.

d) Do záručnej doby sa nezapočítava doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Záručná doba tovaru opraveného prípadne vymeneného na základe uplatnenej reklamácie dobieha podľa záruky pôvodného tovaru a to aj v prípade, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.

e) Dodávateľ má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 17,00 EUR bez DPH za uplatnenie reklamácie 1ks tovaru, v prípade že, tovar je k reklamácii zaslaný bez vyplneného písomného oznámenia o vade tovaru, pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude považovaný za plne funkčný, záručná doba na tovar už uplynula, alebo vada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom.

6. Nároky vád z tovaru

a) V prípade, že reklamácia tovaru v záručnej dobe je oprávnená, je Dodávateľ povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar je neopraviteľný, má Odberateľ právo na ten istý druh náhradného tovaru. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením Dodávateľa. V takom prípade je Dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu. Reklamáciu je Dodávateľ povinný vybaviť v čo najkratšom možnom termíne odo dňa prijatia reklamácie.

b) V prípade, že tovar neobsahuje záručný list, je záručná doba určená podľa špecifikácie záručných dôb uvedených v niektorom z ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo priamo na Webovej stránke Dodávateľa. V prípade, ak súčasťou dodania tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená v žiadnom ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo na Webovej stránke Dodávateľa, vzťahuje sa na tovar záručná doba v dĺžke trvania 6 kalendárnych mesiacov. Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po záručnej dobe znáša Odberateľ.

c) Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.)

d) Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že Odberateľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.

e) Reklamovaný tovar nesmie byť polepený štítkami, popísaný perom, fixkou, alebo inak označený.

7. Náhrada škody a neoprávnená reklamácia

a) Odberateľ je povinný sa oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie, najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak Odberateľ poruší povinnosť oboznámiť sa so záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä ak v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku nesprávneho používania tovaru sa vyskytne vada, ktorá by pri obvyklom a riadnom užívaní nebola vznikla, Dodávateľ za vznik takej vady nezodpovedá. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.

b) Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Odberateľa – poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou (zatečenie) a Odberateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Dodávateľ od Odberateľa požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.

c) V prípade neoprávnenej reklamácie je Odberateľ povinný uhradiť manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 6,64 EUR + DPH.

d) V prípade skrytej vady, napr. zatečená klávesnica, spálená karta vga pod chladičom, pretaktovanie, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si Dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u Odberateľa, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom.

e) Ak Dodávateľ s vynaložením odbornej starostlivosti nemôže dostatočne identifikovať reklamovaný tovar (tzv. alternatívne tonery), z dôvodu straty seriového čísla, a napriek tejto skutočnosti dôjde zo strany Dodávateľa k riadnemu vybaveniu reklamácie, zodpovedá Odberateľ za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil a to v prípade, ak distribútor Dodávateľa uzná takú reklamáciu za neoprávnenú. Odberateľ je povinný na úhradu dostatočne preukázaných nákladov, ktoré Dodávateľ na vybavenie takej reklamácie vynaložil.

8. Spotrebný materiál

– do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky. Záručná doba v trvaní 6 mesiacov.

Platnosť a účinnosť odo dňa 1.1.2015, pre elektronický obchod www.eshop.vmcomp.sk.

0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátit do obchodu